Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

§ 7. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14 dnů bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů stanovených v zákoně ze dne 24. června 2014 o právech spotřebitele (Úřední věstník 2014) , položka 827). Podrobné informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze 1 tohoto nařízení.

 2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je připojen jako příloha 2 těchto předpisů. Použití tohoto formuláře není povinné a zákazník může podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jiným způsobem.

 3. Vrácené zboží je třeba zaslat na adresu: Pet-Apo-Czech s.r.o.Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

  1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku nemá pro spotřebitele nárok na smlouvy: za poskytování služeb, pokud podnikatel plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby podnikatel ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

  2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb

  3. u nichž je předmětem služby položka podléhající rychlému poškození nebo s krátkou trvanlivostí

  4. u kterého je předmětem služby zásilka dodávaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání

  5. ve kterých jsou předmětem služby věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi

  6. ve kterém jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může být uskutečněno až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu

  7. ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby ho podnikatel navštívil za účelem okamžité opravy nebo údržby; poskytuje-li podnikatel jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné položky než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o doplňkové služby nebo zboží

  8. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání

  9. pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv

  10. uzavřené prostřednictvím veřejné dražby

  11. pro poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro obytné účely, přeprava zboží, půjčovna aut, gastronomie, služby pro volný čas, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby

  12. v případě dodávky digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

 

Příloha č. 1 - Oznámení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste se stali majiteli věci nebo kdy třetí osoba, která není označena přepravcem, a vámi označená věc se stala vlastníkem věci.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat:

Podrobnosti o prodejci:

Pet-Apo-Czech s.r.o.

Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

e-mail: info.krteckem.gmail.com

vašeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).Můžete použít vzorový formulář pro výběr, ale není povinný.K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy potřebujete pouze zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy:

V případě odstoupení od této smlouvy vrátíme veškeré platby, které jste od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, s výjimkou nejlevnějšího způsobu pravidelného doručení, který nabízíme), okamžitě, v každém případě nejpozději 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení. Vrácení plateb bude provedeno pomocí stejných platebních metod, jaké jste použili v původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s touto refundací účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme položku nebo dokud nedostaneme důkaz o jejím odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám prosím nebo vraťte zboží okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Uzávěrka je dodržena, pokud odešlete položku před 14denním termínem. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky. Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty položky vyplývající z jejího použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování položky. 

Příloha 2 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář by měl být vyplněn a vrácen, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy)

1. Adresa

Pet-Apo-Czech s.r.o.

Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

e-mail: info.krteckem.gmail.com

2. – Já / my (*) tímto informuji / informuji (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek (*) smlouva o dodání následujících položek (*) pracovní smlouva spočívající v plnění následujících položek (*) / za poskytnutí následující služba (*)

- Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)

- jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

- Datum

 

pixel