Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „uodo“), poskytovaná subjektem údajů , je krteckem.cz Marek Postrzech, Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, zapsaná v Registru centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem rozvoje, pod číslem DIČ: CZ07020911, IČO  07020911, e-mailová adresa: info@krteckem.cz.
2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě u.o.d.o. s výhradou ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů).
3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro tyto účely: a) správné provádění uzavřené smlouvy,
b) telefonický nebo e-mailový kontakt s osobou vyplňující kontaktní formulář na webových stránkách www.krteckem.cz;
c)marketingové účely v rozsahu povoleném zákonem, včetně zasílání Newsletteru.

4. Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než které jsou uvedeny v bodě 3 výše bude možné po získání samostatného souhlasu podle čl. 23 doložka 1 bod 1 u.o.d.o.
5. Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro poskytování elektronických služeb a uzavření a provádění smlouvy: a) jméno a příjmení;
b)adresa bydliště (podrobnosti o adrese);;
c) korespondenční adresa, pokud se liší od adresy uvedené v bodě b);
d) elektronická adresa (e-mail);
Správce dále z důvodu vlastnictví služby a příslušných předpisů zpracovává následující data nezbytná pro řádné poskytování služeb elektronickými prostředky a pro uzavření a provedení smlouvy: - telefonní číslo;
- daňové identifikační číslo.

6. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu odpovídající platným předpisům, včetně omezení nároků a daňových povinností. Osobní údaje pro zpracování, s nimiž jste souhlasili, budou uloženy, dokud svůj souhlas nezrušíte..
7. Správce může za účelem plnění smlouvy a správného provedení zakázky poskytnout příjemci osobních údajů osobní údaje ve smyslu čl. 7 bodů 6 u.o.d.o., zejména poštovního operátora, kurýrní společnosti nebo platebního operátora. V jiných ohledech mohou být osobní údaje zveřejněny v případech stanovených zákonem nebo v případě získání souhlasu uvedeného v čl. 23 doložka 1 bod 1 u.o.d.o. Správce může zejména po získání příslušného souhlasu subjektu údajů tyto údaje sdílet se společností Ceneo sp.z o.o. se sídlem v Poznani a Grupa Okazje sp.z o.o. se sídlem v Lodži, aby tyto subjekty posoudily názor na míru spokojenosti s nákupem v obchodě krteckem.cz
8. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce, má právo na přístup ke svým údajům a právo na změnu, doplnění, aktualizaci, opravu a žádost o odstranění osobních údajů, které se jej týkají. Za tímto účelem se prosím obraťte na správce dat (kontaktní údaje jsou v části 1).
9. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů nebo jejich odstranění na žádost uživatele může bránit využívání služeb nabízených Správcem, pokud jsou data nezbytná pro řádné provedení těchto služeb.
10. Správce zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s ustanoveními zákona o osobních údajích, zejména s čl. 36-39a u.o.d.o. Aby se zabránilo neoprávněným osobám v získávání a úpravě osobních údajů zasílaných elektronicky, je připojení k webové stránce www.krteckem.cz.com.pl zabezpečeno šifrováním TLS 1.2.
11. info@krteckem.cz
12. Všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem a shromážděné administrátorem v rámci nabízených služeb nejsou ostatním uživatelům viditelné.
13. Správce neodpovídá za důsledky sdělování osobních údajů Uživatele třetím stranám v případě, že je Uživatel nezávisle sdělil ostatním Uživatelům.
14. Správce je oprávněn zasílat Uživateli na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které mu poskytl při registraci ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Zákon o zákonech ze dne 18. července 2002), pouze se souhlasem uživatele. 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel má právo odejmout souhlas Správci, který zasílá obchodní informace uvedené v tomto bodě. Za tímto účelem by měla být zaslána příslušná žádost na adresu uvedenou v odstavci 1 nebo e-mailem na adresu info@krteckem.cz
15.Správce může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, ale bude o nich informovat na webových stránkách, elektronickými prostředky na uvedenou e-mailovou adresu nebo při přihlášení. Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo vznést námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů na zásadách stanovených ve změněném Zásadách ochrany osobních údajů.

16. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENÝCH NA ČLÁNKU 13 PAR. 1 a 2 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ OCHRANY ÚDAJŮ (GDPR)V souvislosti se vstupem v platnost a potřebou použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecný předpis o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“), dále jen „Pet-Apo-Czech s.r.o., ul. Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, IČO: 07020911, DIČ: CZ07020911”, která je vlastníkem internetové domény www.krteckem.cz, uvádí následující informace týkající se pravidel pro zpracování vašich osobních údajů.

Správce vašich osobních údajů je Pet-Apo-Czech s.r.o., ul. Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, IČO: 07020911, DIČ: CZ07020911, adres e-mail: info@krteckem.cz

Obchod krteckem.cz zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

1. P oskytnutí vašich osobních údajů PKO BP S.A. („Bank”) ve vztahu : a. Banka poskytující krteckem.cz Store službu poskytování přístupu k infrastruktuře pro zpracování plateb prostřednictvím internetu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR).
b. zpracování a zúčtování plateb prováděných zákazníky krteckem.cz Store prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
c. ověřovat Bankou řádné plnění smluv uzavřených se krteckem.cz Store, zejména zajistit ochranu zájmů plátců v souvislosti s jejich stížnostmi (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2. předání vašich osobních údajů společnosti Twisto Polska sp.z o.o. v souvislosti s možností navrhnout platbu za zakoupené zboží nebo služby Twisto Polska sp.z o.o. na základě objednávkové smlouvy týkající se nákupního vzorce "Koupit s Twisto" a zpřístupnění tohoto nákupního vzorce v krteckem.cz Store, jakož i pro ověření Twisto Polska Sp. z o.o. řádné plnění těchto mandátních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely stanovené v odstavci 1 1 a 2 mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny v krteckem.cz Store dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců osobních údajů, kterými mohou být:
a) PKO BP S.A.

Pokud poskytnete osobní údaje za účelem přenosu vašich osobních údajů do Twisto Polska sp.z o.o. před uzavřením smlouvy o prodeji zboží (nebo služeb) zakoupené v obchodě krteckem.cz je předání těchto údajů podmínkou pro uzavření kupní smlouvy v souvislosti s obchodním modelem přijatým v obchodě krteckem.cz

Pokud poskytnete své osobní údaje bance v souvislosti s nakládáním a zúčtováním plateb, které jste provedli v obchodě krteckem.cz prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů, jsou pro provedení platby nezbytné údaje a potvrzení platby ze strany banky krteckem.cz Store položka.

Pokud poskytnete své osobní údaje Bance za účelem ověření řádného plnění smluv uzavřených se Zoo Zoo, zejména za účelem zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich stížnostmi, je nutné tyto údaje poskytnout, aby bylo možné provést smlouvu uzavřenou mezi krteckem.cz Store. a banka.Uživatel má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů dozorčímu orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Záleží nám na vašem soukromí

Obchod používá soubory cookie k poskytování služeb v souladu se zásadami týkajícími se souborů cookies. Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k cookies ve vašem prohlížeči.

Zavřít
pixel