Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „uodo“), poskytovaná subjektem údajů , je krteckem.cz Marek Postrzech, Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, zapsaná v Registru centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem rozvoje, pod číslem DIČ: CZ07020911, IČO  07020911, e-mailová adresa: info@krteckem.cz.
2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě u.o.d.o. s výhradou ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů).
3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro tyto účely: a) správné provádění uzavřené smlouvy,
b) telefonický nebo e-mailový kontakt s osobou vyplňující kontaktní formulář na webových stránkách www.krteckem.cz;
c)marketingové účely v rozsahu povoleném zákonem, včetně zasílání Newsletteru.

4. Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než které jsou uvedeny v bodě 3 výše bude možné po získání samostatného souhlasu podle čl. 23 doložka 1 bod 1 u.o.d.o.
5. Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro poskytování elektronických služeb a uzavření a provádění smlouvy: a) jméno a příjmení;
b)adresa bydliště (podrobnosti o adrese);;
c) korespondenční adresa, pokud se liší od adresy uvedené v bodě b);
d) elektronická adresa (e-mail);
Správce dále z důvodu vlastnictví služby a příslušných předpisů zpracovává následující data nezbytná pro řádné poskytování služeb elektronickými prostředky a pro uzavření a provedení smlouvy: - telefonní číslo;
- daňové identifikační číslo.

6. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu odpovídající platným předpisům, včetně omezení nároků a daňových povinností. Osobní údaje pro zpracování, s nimiž jste souhlasili, budou uloženy, dokud svůj souhlas nezrušíte..
7. Správce může za účelem plnění smlouvy a správného provedení zakázky poskytnout příjemci osobních údajů osobní údaje ve smyslu čl. 7 bodů 6 u.o.d.o., zejména poštovního operátora, kurýrní společnosti nebo platebního operátora. V jiných ohledech mohou být osobní údaje zveřejněny v případech stanovených zákonem nebo v případě získání souhlasu uvedeného v čl. 23 doložka 1 bod 1 u.o.d.o. Správce může zejména po získání příslušného souhlasu subjektu údajů tyto údaje sdílet se společností Ceneo sp.z o.o. se sídlem v Poznani a Grupa Okazje sp.z o.o. se sídlem v Lodži, aby tyto subjekty posoudily názor na míru spokojenosti s nákupem v obchodě krteckem.cz
8. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce, má právo na přístup ke svým údajům a právo na změnu, doplnění, aktualizaci, opravu a žádost o odstranění osobních údajů, které se jej týkají. Za tímto účelem se prosím obraťte na správce dat (kontaktní údaje jsou v části 1).
9. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů nebo jejich odstranění na žádost uživatele může bránit využívání služeb nabízených Správcem, pokud jsou data nezbytná pro řádné provedení těchto služeb.
10. Správce zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s ustanoveními zákona o osobních údajích, zejména s čl. 36-39a u.o.d.o. Aby se zabránilo neoprávněným osobám v získávání a úpravě osobních údajů zasílaných elektronicky, je připojení k webové stránce www.krteckem.cz.com.pl zabezpečeno šifrováním TLS 1.2.
11. info@krteckem.cz
12. Všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem a shromážděné administrátorem v rámci nabízených služeb nejsou ostatním uživatelům viditelné.
13. Správce neodpovídá za důsledky sdělování osobních údajů Uživatele třetím stranám v případě, že je Uživatel nezávisle sdělil ostatním Uživatelům.
14. Správce je oprávněn zasílat Uživateli na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které mu poskytl při registraci ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Zákon o zákonech ze dne 18. července 2002), pouze se souhlasem uživatele. 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel má právo odejmout souhlas Správci, který zasílá obchodní informace uvedené v tomto bodě. Za tímto účelem by měla být zaslána příslušná žádost na adresu uvedenou v odstavci 1 nebo e-mailem na adresu info@krteckem.cz
15.Správce může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, ale bude o nich informovat na webových stránkách, elektronickými prostředky na uvedenou e-mailovou adresu nebo při přihlášení. Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo vznést námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů na zásadách stanovených ve změněném Zásadách ochrany osobních údajů.

16. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENÝCH NA ČLÁNKU 13 PAR. 1 a 2 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ OCHRANY ÚDAJŮ (GDPR)V souvislosti se vstupem v platnost a potřebou použít nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecný předpis o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“), dále jen „Pet-Apo-Czech s.r.o., ul. Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, IČO: 07020911, DIČ: CZ07020911”, která je vlastníkem internetové domény www.krteckem.cz, uvádí následující informace týkající se pravidel pro zpracování vašich osobních údajů.

Správce vašich osobních údajů je Pet-Apo-Czech s.r.o., ul. Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, IČO: 07020911, DIČ: CZ07020911, adres e-mail: info@krteckem.cz

Obchod krteckem.cz zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

1. P oskytnutí vašich osobních údajů PKO BP S.A. („Bank”) ve vztahu : a. Banka poskytující krteckem.cz Store službu poskytování přístupu k infrastruktuře pro zpracování plateb prostřednictvím internetu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR).
b. zpracování a zúčtování plateb prováděných zákazníky krteckem.cz Store prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
c. ověřovat Bankou řádné plnění smluv uzavřených se krteckem.cz Store, zejména zajistit ochranu zájmů plátců v souvislosti s jejich stížnostmi (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2. předání vašich osobních údajů společnosti Twisto Polska sp.z o.o. v souvislosti s možností navrhnout platbu za zakoupené zboží nebo služby Twisto Polska sp.z o.o. na základě objednávkové smlouvy týkající se nákupního vzorce "Koupit s Twisto" a zpřístupnění tohoto nákupního vzorce v krteckem.cz Store, jakož i pro ověření Twisto Polska Sp. z o.o. řádné plnění těchto mandátních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely stanovené v odstavci 1 1 a 2 mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny v krteckem.cz Store dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců osobních údajů, kterými mohou být:
a) PKO BP S.A.

Pokud poskytnete osobní údaje za účelem přenosu vašich osobních údajů do Twisto Polska sp.z o.o. před uzavřením smlouvy o prodeji zboží (nebo služeb) zakoupené v obchodě krteckem.cz je předání těchto údajů podmínkou pro uzavření kupní smlouvy v souvislosti s obchodním modelem přijatým v obchodě krteckem.cz

Pokud poskytnete své osobní údaje bance v souvislosti s nakládáním a zúčtováním plateb, které jste provedli v obchodě krteckem.cz prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů, jsou pro provedení platby nezbytné údaje a potvrzení platby ze strany banky krteckem.cz Store položka.

Pokud poskytnete své osobní údaje Bance za účelem ověření řádného plnění smluv uzavřených se Zoo Zoo, zejména za účelem zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich stížnostmi, je nutné tyto údaje poskytnout, aby bylo možné provést smlouvu uzavřenou mezi krteckem.cz Store. a banka.Uživatel má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů dozorčímu orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Funkční soubory cookie (nezbytné)

krteckem.cz

monit_token: 365 dny, cookie

shop_monit_token: 30 minuty, cookie

client: 1 dny, cookie

affiliate: 90 dny, cookie

ordersDocuments: cookie

__idsui: 1095 dny, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 dny, cookie

__IAI_SRC: 90 dny, cookie

login: cookie

CPA: 28 dny, cookie

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dny, cookie

basket_id: 365 dny, cookie

page_counter: 1 dny, cookie

LANGID: 180 dny, cookie

REGID: 180 dny, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 dny, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 dny, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 dny, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 dny, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 dny, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 dny, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 dny, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 dny, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 dny, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 dny, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minuty, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 dny, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dny, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 dny, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 dny, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dny, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 dny, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dny, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dny, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.


Analytické soubory cookie

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dny, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Ads

*-*: 14 dny, cookie
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 dny, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 dny, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 dny, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 dny, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 dny, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minuty, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minuty, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minuty, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 dny, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minuty, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minuty, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 dny, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 dny, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dny, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 dny, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 dny, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 dny, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minuty, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 dny, sledovací pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 dny, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 dny, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Reklamní soubory cookie

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 dny, cookie
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minuty, cookie
Facebook session.

Meta Pixel: 999 dny, sledovací pixel
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 dny, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 dny, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 dny, cookie
Store last visit.

tr: cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 dny, cookie
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: cookie
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 dny, cookie
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 dny, cookie
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 dny, cookie
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

krteckem.cz

RSSID: 180 dny, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minuty, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Ads

_gcl_au : 90 dny, cookie
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 dny, cookie
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 dny, cookie
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 dny, cookie
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 dny, cookie
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 dny, cookie
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 dny, cookie
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 dny, cookie
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 dny, cookie
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 dny, cookie
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 dny, cookie
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 dny, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


pixel