Obchodní podmínky

REGULACE Krteckem.cz SKLADOVÁNÍ

 

REGULACE KRTECKEM ONLINE SKLADOVÁNÍ

 

Tyto předpisy představují předpisy pro poskytování elektronických služeb ve smyslu čl. 8 doložka 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů), s přihlédnutím k ustanovením zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů ( Journal of Laws 2014, položka 827).

 

 § 1. Obecná ustanovení

 

 1. Tento řád stanoví podmínky pro poskytování elektronických služeb a prodej zboží prodávajícím v rámci webové stránky na adrese https://krteckem.cz/.

 2. Pojmy použité v těchto předpisech mají následující význam:

  1. Prodejce- Marek Postrzech, podnikající pod jménem Pet-Apo-Czech s.r.o. Marek Postrzech, s adresou hlavního sídla: Slezská 1135, 737 01 Český Těšín, IČO: 07020911 , DIČ: CZ07020911; adresa elektronické schránky: info@krteckem.cz .

  2. Obchod - internetový obchod prodejce, spuštěný na internetové adrese https://krteckem.cz/.

  3. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka s právní způsobilostí, která nakupuje v obchodě.

  4. Spotřebitel - zákazník, který je fyzickou osobou, který uzavírá s prodávajícím podnikatel jako právní akt, který přímo nesouvisí s podnikatelskou nebo profesní činností této osoby

  5. Newsletter - materiály zasílané prodávajícím elektronicky zákazníkům, kteří vyjádřili svůj výslovný souhlas s jejich přijetím, které mohou představovat obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, č. 144 položka 1204, ve znění pozdějších předpisů) .).

 

§ 2. Podmínky pro poskytování elektronických služeb

 

 1. Aby bylo zajištěno správné a nepřetržité používání obchodu a služeb poskytovaných prostřednictvím něj, musí zařízení používané zákazníkem splňovat následující minimální technické požadavky:

  1. mít internetové připojení zajišťující přenos dat,

  2. mít webový prohlížeč, tj. software pro prohlížení obsahu dostupného na internetu. Pouze přijetí souborů cookie a Java Scripts může narušit řádné fungování webu obchodu,

  3. aktivní e-mailový účet.

 2. Pro čtení e-mailové korespondence a příloh k ní je nutné mít:

  1. v případě e-mailové korespondence - aktivní e-mailový účet,

  2. v případě příloh, zejména textových souborů - počítačový software podporující soubory daného typu, zejména .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg atd.

 3. Rozsah služeb poskytovaných Prodávajícím nezahrnuje poskytování zařízení nebo softwaru uvedeného v odstavci 1.

 4. Používání služeb poskytovaných elektronicky v rámci Obchodu z důvodu přenosu dat přes veřejnou internetovou síť představuje riziko možného zásahu neoprávněných třetích osob do dat zasílaných mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

 5. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah. 

§ 3. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky a podmínky pro uzavírání a ukončení smluv o poskytování elektronických služeb

 

 1. Obchod nabízí prodej zboží.

 2. Každý zákazník si může zdarma vytvořit svůj vlastní účet v Obchodě. Chcete-li to provést, vyplňte registrační formulář, který je k dispozici na adrese https://krteckem.cz/signin.php , a klikněte na tlačítko „Registrovat účet“. Vytvoření a používání účtu je zdarma. Zákazník se může kdykoli odhlásit z vedení účtu zasláním příslušné žádosti na e-mailovou adresu Store krteckem.cz

 3. Každý zákazník se může přihlásit k odběru novinek zdarma. Za tímto účelem uveďte e-mailovou adresu a souhlas s přijímáním obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Úř. Věst. 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů). Odběr zpravodaje je zdarma. Služba zasílání novinek v obchodě je poskytována na dobu neurčitou. Zákazník se může kdykoli odhlásit z Newsletteru zasláním požadavku na e-mailovou adresu obchodu info@krteckem.cz nebo zadáním jeho e-mailové adresy do pole „Newsletter“ a kliknutím na tlačítko „Odhlásit se z newsletteru“.

 4. Neexistuje minimální doba trvání závazků spotřebitelů vyplývajících ze smlouvy o poskytování elektronických služeb; smlouva může být kdykoli ukončena v souladu s odst. 1 písm. 2 a 3 výše.

 

§ 4. Nákupní podmínky

 

 1. Informace na webu obchodu týkající se produktů nabízených k prodeji, zejména jejich popis, specifikace, parametry a ceny, nepředstavují nabídku, ale výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu umění. 71 občanského zákoníku..

 2. Pro uzavření kupní smlouvy a zakoupení produktu není nutné, aby si zákazník vytvořil účet uvedený v § 3 odst. 1 písm. 2 těchto předpisů.

  • Za účelem zadání objednávky a uzavření kupní smlouvy by měl zákazník vyplnit formulář a poskytnout následující údaje:

  • jméno a příjmení,

  • e-mailová adresa

  • údaje o zásilce,

  • telefonní číslo

 1. Údaje o fakturaci DPH (volitelné, pouze pokud si vyžádáte fakturu s DPH). Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů za těmito účely:

 2. a) správné provádění uzavřené smlouvy,

 3. b) telefonický nebo e-mailový kontakt s osobou vyplňující kontaktní formulář na webových stránkách krteckem.cz;

 4. Všechny ceny uvedené v obchodě jsou uvedeny v českých korunách a jsou to hrubé ceny (včetně DPH).

 5. Uzavření kupní smlouvy nastane, když Obchod potvrdí objednávku podanou Zákazníkem, což zároveň představuje přijetí této objednávky Obchodem k provedení. Potvrzení přijetí objednávky je zasláno e-mailem do 2 pracovních dnů od zadání objednávky zákazníkem..

 6. Vyvolá-li Zákazník pravdivost nebo spolehlivost údajů vložených do formuláře pochybnosti, může Obchod pozastavit přijetí objednávky ke zpracování, dokud tyto pochybnosti nebudou vyřešeny. Za tímto účelem bude Obchod okamžitě kontaktovat Zákazníka.

 7. Doba plnění Prodávajícím je do 30 dnů od data uzavření smlouvy. Objednávku provádí obchod podle volby zákazníka ve formě vlastní dopravy nebo prostřednictvím poštovního operátora nebo kurýra.

 8. Zákazník a obchod jsou vázáni cenou zboží platnou v době, kdy zákazník zadal objednávku.

 9. Náklady na dopravu zakoupeného zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce jdou na vrub zákazníka, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Výše těchto nákladů je zákazníkovi předložena při zadávání objednávky a závisí na způsobu doručení a způsobu platby zvoleném zákazníkem.

  1. V objednávce by si zákazník měl zvolit způsob platby. V Obchodě jsou akceptovány následující platební metody:

  2. PayU - Okamžité platby

  3. Bankovní převod

  4. Platba při dodání při dodání poštovním operátorem nebo kurýrem

  5. Platba za osobní vyzvednutí 

 1. Lhůta splatnosti závisí na způsobu platby zvoleném zákazníkem. V případě platby předem (§ 4 bod 10 písm. A) těchto Pravidel, by Zákazník měl provést platbu v den zadání objednávky. V případě, že nedojde k platbě ve výše uvedené lhůtě, obchod kontaktuje zákazníka a vysvětlí zpoždění. V případě platby při dodání (§ 4 bod 10 písm. B, c těchto předpisů) je zákazník povinen provést platbu při převzetí zboží.

 2. K zakoupenému zboží je přiložen doklad potvrzující nákup, ledaže si zákazník vyžádal fakturu s DPH.

 

§ 5. Reklamační řád

 

 1. Prodávající je povinen zakoupenou položku dodat bez vad. Pokud se zjistí, že zakoupený produkt je vadný nebo služba poskytovaná prodávajícím je vadná elektronickými prostředky, může zákazník zahájit reklamační řízení.

 2. Fyzická vada spočívá v nesouladu prodaného předmětu se smlouvou. Prodaný předmět je zejména v rozporu se smlouvou, pokud:

  1. nemá vlastnosti, které by tento druh věci měl mít kvůli účelu ve smlouvě označeném nebo vyplývajícím z okolností nebo místa určení

  2. nemá vlastnosti, které prodávající poskytl kupujícímu, včetně vzorku nebo designu

  3. není vhodný pro účely, o nichž kupující informoval prodávajícího při uzavření smlouvy, a prodávající nevznesl námitky proti zamýšlenému použití

  4. byl kupujícímu propuštěn neúplný.

 3. Prodaná položka má fyzickou vadu také v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedl prodávající nebo třetí strana, za kterou je prodávající odpovědný, nebo kupující, který se řídil pokyny obdrženými od prodávajícího.

 4. Reklamace na objednané produkty nebo služby lze podat:

 • Emailová adresa info@krteckem.cz,

 • poštou na následující adresu: Slezská 1135, 737 01 Český Těšín.

 1. Zákazník by měl v reklamaci uvést:

  1. vaše jméno a příjmení

  2. data umožňující identifikaci transakce (např. identifikační číslo transakce, registrované přihlašovací údaje uživatele, datum objednávky atd.)

  3. předmět reklamace a její příčina

  4. kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa) umožňující kontakt s klientem po posouzení reklamace

 1. Pokud údaje poskytnuté zákazníkem nejsou dostatečné k posouzení stížnosti prodávajícího, bude prodávající neprodleně kontaktovat zákazníka, aby nahradil případné chybějící reklamace.

 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považujeza podstatné porušení smlouvy

 3. O výsledku reklamace bude zákazník informován e-mailem nebo poštou na uvedenou adresu.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

 5. Pokud má prodaná věc vadu, může kupující předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží kupujícímu nevymění vadnou věc za vadnou nebo neodstraní vadu. Toto omezení neplatí, pokud již byl předmět nahrazen nebo opraven Prodávajícím nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za vadnou nebo odstranit vadu.

 6. Pokud je kupujícím spotřebitel, místo odstranění vady navržené prodávajícím, požádejte o výměnu věci za vadnou nebo namísto náhrady věci, vyžádejte si odstranění vady, ledaže by uvedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebylo možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navržené prodejcem. Při posuzování překročení nákladů se bere v úvahu hodnota položky bez vad, typ a význam zjištěné vady, jakož i nepříjemnosti, kterým by jinak byl kupující vystaven.

 7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada zanedbatelná.

 8. Pokud má prodaná věc vadu, může kupující požádat o výměnu za vadnou nebo o odstranění vady. Prodávající může odmítnout vyhovět žádosti kupujícího, pokud uvedení vadného předmětu do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem, jak je uvést do souladu se smlouvou.

 9. Kupující je oprávněn uplatnit právo zvady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

 10. Kupující, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen na náklady prodávajícího dodat vadnou věc na místo uvedené v kupní smlouvě, a pokud takové místo není ve smlouvě uvedeno, na místo, kde byla věc dodána kupujícímu. Pokud by vzhledem k typu předmětu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání zboží kupujícím příliš obtížné, je kupující povinen věc poskytnout prodávajícímu v místě, kde se nachází.

 11. Prodávající odpovídá v rámci záruky, pokud je fyzická vada zjištěna do dvou let od data doručení věci kupujícímu. Je-li kupujícím spotřebitel a předmětem prodeje je movitý předmět, odpovídá prodávající v rámci záruky, pokud je fyzická vada zjištěna do jednoho roku ode dne doručení věci kupujícímu.

 12. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit: zákazník má právo na reklamaci výrobku formou emailu : info@krteckem.cz, zákazník může uplatnit reklamaci popis vady, foto vady. Může uplatnit reklamaci buď slevou nebo nový výrobek nebo vrácení peněz.

 

§ 6. Informace pro spotřebitele

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

§ 7. Odstoupení od smlouvy

 

1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14 dnů bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů stanovených v zákoně ze dne 24. června 2014 o právech spotřebitele (Úřední věstník 2014) , položka 827). Podrobné informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze 1 tohoto nařízení.

2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je připojen jako příloha 2 těchto předpisů. Použití tohoto formuláře není povinné a zákazník může podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jiným způsobem.

3. Vrácené zboží je třeba zaslat na adresu: Pet-Apo-Czech s.r.o. Marek Postrzech, Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

4. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku nemá pro spotřebitele právo v souvislosti se smlouvami:

za poskytování služeb, pokud podnikatel plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby podnikatel ztratí právo na odstoupení od smlouvy

ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

5. ve kterém je předmětem služby nevyrobený výrobek, vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb

6. u nichž je předmětem služby položka podléhající rychlému poškození nebo s krátkou trvanlivostí

7. u kterého je předmětem služby zásilka dodávaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání

8. ve kterém jsou předmětem služby věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spjaty s jinými věcmi

ve kterém jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může být uskutečněno až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu

9. ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu podnikatel přišel k naléhavé opravě nebo údržbě; poskytuje-li podnikatel jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné položky než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o doplňkové služby nebo zboží

10. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání

11. pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném

12. uzavřené prostřednictvím veřejné dražby

13. pro poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely přeprava zboží, půjčovna aut, stravování, služby týkající se volného času, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby

14. v případě dodávky digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

 

 

§ 8. Ustanovení týkající se smluv se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli

 

 1. V případě zákazníka, který není zároveň spotřebitelem, si prodávající vyhrazuje právo omezit způsoby platby popsané v § 4 odst. 10 těchto předpisů. Zejména může prodávající podmínit přijetí objednávky předběžnou platbou zákazníkem, který není zároveň spotřebitelem.

 2. Ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitelem, je smluvní odpovědnost prodávajícího za neplnění nebo nesprávné plnění závazku, včetně záruky za vady věci, omezena na částku ceny zaplacené za věc a náklady na dopravu. Odpovědnost prodávajícího ve výše uvedeném rozsahu nezahrnuje výhody, které by zákazník, který není spotřebitelem, mohl dosáhnout, pokud by nedošlo k jeho poškození.

 

§ 9. Autorské práva

 

Všechny písně dostupné v Obchodě, zejména fotografie, grafika a obsah, podléhají autorskému právu Prodávajícího nebo třetích stran a jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (Journal of Laws of 1994, Č. 2, bod 23, ve znění pozdějších předpisů). Používání těchto děl je povoleno pouze v rozsahu, který nepřekračuje použití povolené platnými zákony.

 

§ 10. Spokojenost s nákupy Heureka

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 

§ 11. Závěrečná ustanovení

 

 1. V případě změn Pravidel bude Obchod informovat Uživatele o změnách a datu, od kterého vstoupí v platnost, zveřejněním jednotného znění Pravidel na webové stránce https://krteckem.cz, informací zobrazených při přihlášení k Účtu uvedenému v § 3 odst. 1 písm. 2 Pravidel nebo zasláním jednotného znění Pravidel informace o zavedených změnách a datu jejich vstupu v platnost e-mailem na adresu Uživatele.

 2. Tato nařízení platí od 25. prosince 2014.

 

 

 

Příloha č. 1 - Oznámení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste se stali majiteli věci nebo kdy třetí osoba, která není označena dopravcem a která jste uvedli, se stala součástí věci.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat:

Podrobnosti o prodejci:

Pet-Apo-Czech s.r.o. Marek Postrzech

Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

 

tel.: +420 722 979 111 ;

e-mail: info@krteckem.cz

vašeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

žete použít vzorový formulář pro výběr, ale není povinný.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy potřebujete pouze zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vrátíme veškeré platby, které jste od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, s výjimkou nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který nabízíme), okamžitě, v každém případě nejpozději 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení. Vrácení plateb bude provedeno pomocí stejných platebních metod, jaké jste použili v původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s touto refundací účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme položku nebo dokud nedostaneme důkaz o jejím odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám prosím nebo vraťte zboží okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Uzávěrka je dodržena, pokud odešlete položku před 14denním termínem.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky.

Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty položky vyplývající z jejího použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování položky.

Příloha č. 2 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář by měl být vyplněn a vrácen, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy)

1. Adresa

Pet-Apo-Czech s.r.o. Marek Postrzech

Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

tel.: +420 722 979 111 ;

e-mail: info@krteckem.cz

2. – Já / My (*) tímto informuji / informuji (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek (*) smlouva o dodání následujících položek (*) smlouva na konkrétní práci zahrnující provedení následujících položek (*) / o poskytnutí následující služby ( *)

- Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)

- jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

- Datum

 

pixel