ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14 dnů bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů stanovených v zákoně ze dne 24. června 2014 o právech spotřebitele (Úřední věstník 2014) , polo ž ka 827). Podrobné informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze 1 tohoto nařízení.

 2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy mů ž e spotřebitel podat na formuláři, jeho ž vzor je připojen jako příloha 2 těchto předpisů. Pou ž ití tohoto formuláře není povinné a zákazník mů ž e podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jiným způsobem.

 3. Vrácené zbo ž í je třeba zaslat na adresu: Pet-Apo-Czech s.r.o. , Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

  1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku nemá pro spotřebitele nárok na smlouvy: za poskytování slu ž eb, pokud podnikatel plně vykonal slu ž bu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením slu ž by informován, ž e po provedení slu ž by podnikatel ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

  2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimi ž nemá podnikatel kontrolu, a ke kterým mů ž e dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve kterém je předmětem slu ž by nevyrobená polo ž ka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo slou ž í cí k uspokojení jeho individuálních potřeb

  3. u nich ž je předmětem slu ž by polo ž ka podléhající rychlému poškození nebo s krátkou trvanlivostí

  4. u kterého je předmětem slu ž by zásilka dodávaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání

  5. ve kterých jsou předmětem slu ž by věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi

  6. ve kterém jsou předmětem slu ž by alkoholické nápoje, jejich ž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejich ž dodání mů ž e být uskutečněno a ž po 30 dnech a jejich ž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimi ž nemá podnikatel kontrolu

  7. ve kterém spotřebitel výslovně po ž adoval, aby ho podnikatel navštívil za účelem okam ž ité opravy nebo údr ž by; poskytuje-li podnikatel jiné slu ž by ne ž ty, které po ž aduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné polo ž ky ne ž náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údr ž by, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o doplňkové slu ž by nebo zbo ž í

  8. ve kterém jsou předmětem slu ž by zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání

  9. pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv

  10. uzavřené prostřednictvím veřejné dra ž by

  11. pro poskytování ubytovacích slu ž eb, jiných ne ž pro obytné účely, přeprava zbo ž í , půjčovna aut, gastronomie, slu ž by pro volný čas, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování slu ž by

  12. v případě dodávky digitálního obsahu, který není ulo ž en na hmotném nosiči, pokud poskytování slu ž by začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

Příloha č. 1 - Oznámení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste se stali majiteli věci nebo kdy třetí osoba, která není označena přepravcem, a vámi označená věc se stala vlastníkem věci.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat:

Podrobnosti o prodejci:

Pet-Apo-Czech s.r.o.

Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

e-mail: info@krteckem.cz

vašeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).Mů ž ete pou ž í t vzorový formulář pro výběr, ale není povinný.K dodr ž ení lhůty pro odstoupení od smlouvy potřebujete pouze zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy:

V případě odstoupení od této smlouvy vrátíme veškeré platby, které jste od vás obdr ž eli, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, s výjimkou nejlevnějšího způsobu pravidelného doručení, který nabízíme), okam ž itě, v ka ž dém případě nejpozději 14 dní ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení. Vrácení plateb bude provedeno pomocí stejných platebních metod, jaké jste pou ž ili v původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v ž á dném případě vám nebudou v souvislosti s touto refundací účtovány ž á dné poplatky. Mů ž eme zadr ž et vrácení peněz, dokud neobdr ž í me polo ž ku nebo dokud nedostaneme důkaz o jejím odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám prosím nebo vraťte zbo ž í okam ž itě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Uzávěrka je dodr ž ena, pokud odešlete polo ž ku před 14denním termínem. Budete muset nést přímé náklady na vrácení polo ž ky. Jste zodpovědní pouze za sní ž ení hodnoty polo ž ky vyplývající z jejího pou ž ití jiným způsobem, ne ž bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování polo ž ky.

Příloha 2 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář by měl být vyplněn a vrácen, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy)

1. Adresa

Pet-Apo-Czech s.r.o.

Slezská 1135, 737 01 Český Těšín

e-mail: info@krteckem.cz

2. – Já / my (*) tímto informuji / informuji (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících polo ž ek (*) smlouva o dodání následujících polo ž ek (*) pracovní smlouva spočívající v plnění následujících polo ž ek (*) / za poskytnutí následující slu ž ba (*)

- Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)

- jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

- Datum

pixel